இயேசுவே வழி

இயேசுவே வழி

Watch Video

கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசியுங்கள்; அவரே ஆண்டவர் என்று அறிக்கை செய்யுங்கள்; நீங்களும் உங்கள் வீட்டார் அனைவரும் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.