உண்மையுள்ளவர்களுக்கு தேவன் பலனளிக்கிறார்

உண்மையுள்ளவர்களுக்கு தேவன் பலனளிக்கிறார்

Watch Video

இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரில் அடைக்கலம் தேடுங்கள்; அவரிடத்தில் உண்மையாயிருங்கள். அவர் உங்களை மிகுதியாய் ஆசீர்வதிப்பார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.