உண்மையான அன்புக்காக ஏங்குகிறீர்களா?

உண்மையான அன்புக்காக ஏங்குகிறீர்களா?

Watch Video

தேவ பிரசன்னத்தில் தரித்திருக்கவேண்டும் என்ற உங்கள் தாகத்தை அவர் தீர்த்து, நன்மையினால் உங்களை நிரப்புவார். நீதியின் பாதையில் அவர் உங்களை நேர்த்தியாய் வழிநடத்துவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.