கர்த்தரின் கண்மணி

கர்த்தரின் கண்மணி

Watch Video

 தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையை ஆளுகை செய்கிறார். உங்களுக்கு விரோதமாக எழுப்பப்படும் எந்த ஆயுதத்தையும் அவர் அனுமதிக்கமாட்டார். அவர் உங்களை நேர்த்தியான வழிகளில் நடத்துவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.