தேவனுடைய இடையறாத பாதுகாப்பு

தேவனுடைய இடையறாத பாதுகாப்பு

Watch Video

கர்த்தர் உங்கள்மேல் கண்ணோக்கமாயிருந்து, உங்களைக் காப்பாற்றி, அடிக்கடி உங்களுக்குத் தண்ணீர்ப்பாய்ச்சி, உங்களை இரவும்பகலும் காத்துக்கொள்வார். ஆகவே, அவரை நோக்கிக் கூப்பிட்டு பாக்கியம் பெறுங்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.