ஆனந்த கண்ணீர்

ஆனந்த கண்ணீர்

Watch Video

இன்று உங்களை எந்த காரியம் தொந்தரவு செய்து கொண்டிருக்கிறது? அதை தேவனிடத்தில் சொல்லி ஜெபியுங்கள். அவர் உங்கள் ஜெபத்தைக் கேட்டு உங்களை விடுவிக்கக் காத்திருக்கிறார்.