தேவனை பிரியப்படுத்தும் வழி

தேவனை பிரியப்படுத்தும் வழி

Watch Video

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு முன் மாதிரியான வாழ்க்கையை விட்டுச் சென்றுள்ளார், அவருடைய அடிச்சுவடுகளில் நடந்து கடவுளைப் பிரியப்படுத்த கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.