வெற்றி உங்களுடையது

வெற்றி உங்களுடையது

Watch Video

உங்கள் யுத்தங்கள் தேவனுடையது. தேவன் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் தெரியுமா? இன்றைய செய்தி வெற்றிக்கான வழியை கூறுகிறது.