தேவதிட்டத்திற்குள் செல்லுங்கள்

தேவதிட்டத்திற்குள் செல்லுங்கள்

Watch Video

தேவஆவியானவர் உங்களோடு வாசம்பண்ணும்படி உங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். நீங்கள் தேவ ஆவியினால் ஆண்டவருடைய ஆலயமாக கட்டப்பட்டிருக்கிறீர்கள்