நீதிமான்களின் வழி

நீதிமான்களின் வழி

Watch Video

கர்த்தர் உங்களை  நீதிமானாக்க விரும்புகிறார், அவர்  இன்றே உங்களை விடுவிப்பார். நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லம் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள்.