யார் தேவனுடைய பிள்ளை ?

யார் தேவனுடைய பிள்ளை ?

Watch Video

இயேசுவுக்குள் இருந்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வரும்போது, நீங்கள் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறீர்கள் என்பதை உணர்வீர்கள். உங்களில் இருக்கும் இயேசுவின் மூலம் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் ஜெயங்கொள்வீர்கள்