தேவன் உங்களை தெரிந்துகொண்டுள்ளார்

தேவன் உங்களை தெரிந்துகொண்டுள்ளார்

Watch Video

நாம் எதையாவது தேர்ந்தெடுக்கும்போது அது நமக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது.  இன்று உங்களுக்காக ஒரு இரகசியம் காத்திருக்கிறது. உயர்வான கனமும் உங்களுக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறது.