நீங்கள் தேவனுக்கு மிகவும் விசேஷித்தவர்

நீங்கள் தேவனுக்கு மிகவும் விசேஷித்தவர்

Watch Video

நீங்கள் தேவனுக்கு மிகவும் விசேஷித்தவர். அவர் உங்களை தனது பிள்ளையாக தெரிந்துகொண்டார்.  இன்றைய செய்தியிலிருந்து மேலும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.