நீங்கள் தேவனுடைய சொந்த ஜனம்

நீங்கள் தேவனுடைய சொந்த ஜனம்

Watch Video

தேவன் உங்கள் மத்தியில் வாசம்பண்ணுவார். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஜனங்கள் உங்களில் தேடுவார்கள். நீங்கள் எல்லா மக்களாலும் நேசிக்கப்படுவீர்கள். ஆம், ஜனங்கள் உங்களை தேடி வருவார்கள். நீங்கள் தேவனுக்கு சொந்த ஜனமாயிருப்பீர்கள்.