நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுவீர்கள்!

நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுவீர்கள்!

Watch Video

தேவன் தம்முடைய கரத்தின் நிழலில் உங்களை மறைப்பார். இனி நீங்கள் கலங்க வேண்டாம் ஏனென்றால் தனிமை இனி உங்கள் வாழ்வில் இல்லை. நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுவீர்கள்.