ஒன்றிலும் குறைவுபட மாட்டீர்கள்

ஒன்றிலும் குறைவுபட மாட்டீர்கள்

Watch Video

உங்கள் பலவீனத்தை தேவனிடம்  கொண்டு வாருங்கள். ஏன் என்று யோசிக்கிறீர்களா? இன்றைய இறை வார்த்தை இதற்கான பதிலை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும்.