உங்கள் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்

உங்கள் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்

Watch Video

தேவனுடைய நாமம் உங்கள் பிள்ளைகளின் நெற்றியிலிருக்கும், அவர்கள் கர்த்தரால் போதிக்கப்படுவார்கள். உங்கள் பிள்ளைகளின் சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும்.