உங்கள் வாய்  நிரப்பப்படும்

உங்கள் வாய் நிரப்பப்படும்

Watch Video

உங்கள் இருதயத்தை திறந்து, இயேசு உங்களில் வாசம்பண்ணும்படி அவரிடத்தில் கேளுங்கள். நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம், இயேசுவை உங்கள் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் ஜெபிக்கும்படி உங்கள் வாயைத் திறவும்போது, தேவன் தமது வார்த்தைகளால் உங்கள் வாயை நிரப்புவார். அவருடைய சித்தத்தையும், உங்கள் வாயை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டுமென்பதையும் அவர் உங்களுக்குக் கற்பிப்பார்.