கோபப்படுகிறீர்களா?

கோபப்படுகிறீர்களா?

Watch Video
Category:

உம்மண்டை வருகிறேன், நான் செய்த பாவத்தை உணர்கிறேன் - ஸ்டெல்லா ரமோலா
கோபம் - சாமுவேல் தினகரன்