"நாய்க்கு குட்டிகள் இருக்கிறது... எனக்கோ பிள்ளை இல்லை! "

Watch Video

பெற்றோரால் புறக்கணிக்கப்பட்ட கறுப்புப் பெண்
வருத்தப்பட்டு பாரஞ்சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள்
ராதிகா, சென்னை - 20 வருடம் கடந்தும் குழந்தையில்லை
1997 MCC பள்ளி சென்னை - Dr. பால் தினகரன்

சகோ.டி.ஜி.எஸ்.தினகரன்