இறைவன் உலாவும் இடம் எது?

இறைவன் உலாவும் இடம் எது?

Watch Video

வெளிப்படுத்தல் 1:12,13,16,20; 2:1
2 கொரிந்தியர் 6:18
சகோ.டி.ஜி.எஸ்.தினகரன்

தஞ்சாவூர் 2008 கூட்டம்
நம் மத்தியில் உலாவும் தேவன்
பச்சையப்பன் - டபேதார்