இல்லற பிரச்னையை எதிர்கொள்வது எப்படி?

இல்லற பிரச்னையை எதிர்கொள்வது எப்படி?

Watch Video

1 யோவான் 4:18
சங்கீதம் 23:1,2
வெளிச்சம்
சகோதரி இவாஞ்சலின் பால் தினகரன்

லின்சி துரைபாண்டி, குளோரி (பெதஸ்தா), Dr. ஷில்பா தினகரன்