இறைவனின் ஞானத்தை பெறுவது எப்படி?

இறைவனின் ஞானத்தை பெறுவது எப்படி?

Watch Video

1 கொரிந்தியர் 1:20

வெளிச்சம்