சேலத்தில் தெய்வீக அனுபவத்தை பெற ஓரிடம்

சேலத்தில் தெய்வீக அனுபவத்தை பெற ஓரிடம்

Watch Video

சாட்சி
வருமானம் உயர்வு - சகோதரி விஜயமாலினி

இயேசு அழைக்கிறார் ஜெப கோபுரம் - சேலம்