ஈரோட்டில் இறைவனின் அற்புத தொடுதல்

ஈரோட்டில் இறைவனின் அற்புத தொடுதல்

Watch Video

விபத்தில் காயமுற்ற தாயார் (ரோஸி, பெருந்துறை)
பொருத்தனை செய்த மகள் - ஒரு மாதத்தில் அற்புதம்
திரும்பக் கிடைத்த நுகரும் திறன்

சுகத்திற்காக பிரார்த்தனை - Dr. பால் தினகரன்

ஈரோடு ஜெப கோபுரம்