இறைவன் எங்கே தங்குவார்?

இறைவன் எங்கே தங்குவார்?

Watch Video

சங்கீதம் 132:13.14
வெளி 3:20
1 யோவான் 4:8,16

சகோதரி ஸ்டெல்லா தினகரன்