இறைவனின் பாதுகாப்பை பெறுவது எப்படி?

இறைவனின் பாதுகாப்பை பெறுவது எப்படி?

Watch Video

ராஜா உம் பிரசன்னம் போதுமையா
- சாமுவேல் தினகரன் பாடல் ஆராதனை

யாத்திராகமம் 14:13 - சாமுவேல் தினகரன் செய்தி

திருப்பூர் 2010 செய்தி