"இறைவனின் இரக்கத்தைப் பெறுவது எப்படி? "

Watch Video

திக்கற்றவர்களுக்கு தேவன் இரக்கம் காண்பிக்கிறார்