உலகத்தின் பெரிய தீமை எது?

உலகத்தின் பெரிய தீமை எது?

Watch Video

பேரின்ப பெருவிழா - சென்னை 1999
சகோ.டி.ஜி.எஸ். தினகரன்

ஏசாயா 61:2,3
பிரசங்கி 9:3