இறைவனின் பெயர் என்ன?

இறைவனின் பெயர் என்ன?

Watch Video

ஏசாயா 9:6
சங்கீதம் 90:2
சகோதரி இவாஞ்சலின் பால் தினகரன்

சென்னை 2002 கூட்டம்
டிஸ்னி லேண்ட்
மெழுகுச் சிலை