"ஆஹா, என்ன சுகம்! பக்தி பாடல்கள் "

Watch Video

அன்பு நிறைந்த இயேசு
அன்பால் என்னை அணைத்தீரே
கர்த்தர் உண்டுபண்ணிய நாள் - Dr. பால் தினகரன்
இயேசு என்னோடிருப்பார்; வெற்றி பெறுவேன் - ஸ்டெல்லா ரமோலா
என்ன சுகம் ஆஹா என்ன சுகம்? - சாமுவேல் தினகரன்

பாடல் வேளை