மனதை ஆலயமாக மாற்றுங்கள்

மனதை ஆலயமாக மாற்றுங்கள்

Watch Video

நீங்களே ஆண்டவரின் ஆலயம்
- Dr. பால் தினகரன்
நம்முடைய இருதயத்தை, சரீரத்தை ஆண்டவர் வாழும் ஆலயமாக மாற்றுவது எப்படி?