கடவுளின் இரக்கத்தை கண்டடைவது எப்படி?

கடவுளின் இரக்கத்தை கண்டடைவது எப்படி?

Watch Video

ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் நான்... ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் (ஸ்டெல்லா ரமோலா)

கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன்
Dr. பால் தினகரன்
தோத்திர பாத்திரனே (பாடல்: Dr. பால் தினகரன்)

நீரில்லாத நாளெல்லாம் (சாமுவேல் தினகரன்)