"தத்தித் தாவும் மனசு... பக்திப் பாடல்கள் "

Watch Video

ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் - பாடல் - ஸ்டெல்லா ரமோலா
நெஞ்சமே தள்ளாடி நொந்து நீ கலங்காதே - பாடல் - சாமுவேல் தினகரன்
தத்தித் தாவும் மனசு - ஷேரன் தினகரன்