"வியப்பை எண்ணிப்பார்! பக்திப் பாடல்கள் "

Watch Video

எனக்கு ஒத்தாசை வரும் (பாடல்) - சாமுவேல் தினகரன்
வார்த்தையாலே உலகை படைத்தீரே (பாடல்) - ஸ்டெல்லா ரமோலா
என் கண்களைத் திறந்தருளும் ராஜா - ஷேரன் ஏஞ்சல்
துன்பம் உன்னை சூழ்ந்தலைக்கழித்தாலும் - சகோதரி ஸ்டெல்லா தினகரன்