"பரம்பொருளின் பாதம் பக்தி பாடல்கள் "

Watch Video

சாமுவேல் தினகரன்
எந்தன் உள்ளம் புதுக்கவியாலே - ஸ்டெல்லா ரமோலா
பாடல் வேளை

அன்பு நிறைந்த இயேசுவே, அன்பாலே என்னை அணைத்தீரே
(Dr. பால் தினகரன்)