இறைவன் முன் நம்மை ஏன் தாழ்த்தவேண்டும்?

இறைவன் முன் நம்மை ஏன் தாழ்த்தவேண்டும்?

Watch Video

மத்தேயு 4:12 - Dr. பால் தினகரன்
2 நாளாகமம் 30:11

இன்றைய இறைவார்த்தை