இறைவன் வீசச்செய்யும் தென்றல்

இறைவன் வீசச்செய்யும் தென்றல்

Watch Video

இன்றைய இறைவார்த்தை
சங்கீதம் 78:26-42
Dr. ஷில்பா தினகரன்

நிறைவின் மத்தியிலும் பாவம்
கலாத்தியர் 5:19-21