"நீங்கள் இறைவனுக்கு பிரியமானவரா? கண்டுபிடிப்பது எப்படி? "

Watch Video

சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறவர்,
சேனைகளின் கர்த்தர்