பிரார்த்தனையை இறைவன் எப்படிப் பார்க்கிறார்?

பிரார்த்தனையை இறைவன் எப்படிப் பார்க்கிறார்?

Watch Video

Dr. பால் தினகரன்
யோவான் 10:10
காப்பார் உன்னை காப்பார் - பாடல்