சந்ததி சிறக்க என்ன செய்யவேண்டும்?

சந்ததி சிறக்க என்ன செய்யவேண்டும்?

Watch Video

சங்கீதம் 89:37-52
நெகேமியா 9:8
சங்கீதம் 25:14
சகோதரி ஸ்டெல்லா தினகரன்

இன்றைய இறைவார்த்தை