சுகம் தரும் பிரார்த்தனை

சுகம் தரும் பிரார்த்தனை

Watch Video

தனுஷா - கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது மருத்துவர்கள் பரிந்துரை
HIV குழந்தைக்கு சோதனை
சந்தியா - புற்றுநோய் கட்டி (பேச முடியாத நிலையிலிருந்து விடுதலை)

சுகமளிக்கும் பிரார்த்தனை கூட்டம் - கோயம்புத்தூர் 2008