உயிர் பிரிய 3 மணி நேரம்தான்...

உயிர் பிரிய 3 மணி நேரம்தான்...

Watch Video

பிரார்த்தனை திருவிழா, வேலூர் 15.01.2010
காதில் சதை வளர்ந்திருந்தது.
மோகன், சுவிசேஷ ஊழியம், பாகாயம் பகுதி (வேலூர்)

ஸ்டெஃபி (அண்ணா நகர், சாட்சி), லூயிஸ் மேரி (தாயார்)