வானத்தில் தோன்றிய விரல்கள்

வானத்தில் தோன்றிய விரல்கள்

Watch Video

2014 கணவனை இழந்த கவலை - ஜெப வாழ்வில் அடுத்தக் கட்டம்
எஸ்தர் ஜெபக் குழு (சகோதரி ஸ்டெல்லா தினகரன்)
சகோதரி எலண்ட் ஆர்த்தி, திருவொற்றியூர்
2011 - 8ம் மாதம் - கேன்சர் கட்டி

சிறப்பு ஆசீர்வாத கூட்டம், சென்னை 2017