"கடன் தொல்லை மாவில் கலக்கப்பட்ட விஷம் "

Watch Video

மதுரையிலிருந்து மரிய சூசை, அமுதா - இரண்டாவது குழந்தை
நாகர்கோவில் 2014
சாட்சி சென்னை 04.01.2015

1992 திருமணம் - இரு பெண்பிள்ளைகள் - அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் வேலை -
கணவருக்கு கடன் - 2014 மார்ச் - விருப்ப ஓய்வு - தாம்பரம் பங்காளர் கூட்டம்