ஏங்கிய முத்துப் பேச்சிக்கு அன்பு கிடைத்ததா?

ஏங்கிய முத்துப் பேச்சிக்கு அன்பு கிடைத்ததா?

Watch Video

ஜெபஸ்டின் - ஜூனோ கிறிஸ்டி
15 வருட குடிப்பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை
இழந்ததை இரட்டிப்பாக கொடுத்தார்
திருவெற்றியூர் - இரும்பு கடை வணிக ஆசீர்வாத கூட்டம்

தூத்துக்குடி சிறப்பு ஆசீர்வாத கூட்டம் (2016)
சாட்சிகள்