மகிழ்ச்சியையும், ஆசீர்வாதத்தையும் பகிருங்கள்

மகிழ்ச்சியையும், ஆசீர்வாதத்தையும் பகிருங்கள்

Watch Video

We should keep on proclaiming Jesus and then we will have the key to an open heaven. Then every door on earth for us will be opened and no man can shut it. Every blessing will be open to us. Every door to bring Jesus to others will be open.