உங்கள் உள்ளம் ஒரு பரலோகம்!

உங்கள் உள்ளம் ஒரு பரலோகம்!

Watch Video

இன்றும் தேவன் நீங்கள் இழந்த எல்லாவற்றையும் மீட்டெடுக்கப்போகிறார். கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் மீட்டெடுக்கும்போது நீங்கள் அவரை புகழ்ந்து பாடுவீர்கள், தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவீர்கள். உங்கள் இதயம் மகிழ்ச்சியினால் நிறைந்திருக்கும்.