கீழாகாமல் மேலாவாய்

கீழாகாமல் மேலாவாய்

Watch Video

கர்த்தர் உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவார், நீ கீழாகாமல் மேலாவாய்.” (உபாகமம் 28:13)