நல்ல பங்கை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

நல்ல பங்கை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

Watch Video

கடவுள் நம் பங்காகும்போது, ​​அவர் நம்மை வாழும் தேசத்தில் நிறுத்தி, நம்முடைய அடைக்கலமாக மாறுகிறார். அவர் நம்மைப் பாதுகாக்கிறார். தேவன் நம்மை ஜீவனுள்ள தேசத்தில் நிறுத்தி, வாழ்க்கையை ஆசீர்வாதமானதாய் வைப்பார்.